Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych (ZUE) – państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Arstoczce. Jest jednostką sektora finansów publicznych.

Zakres działania, zadania i funkcjonowanie Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych określają art. 66–72 ustawy z dnia 13 października 1987 roku o systemie ubezpieczeń emerytalnych i społecznych oraz statut ZUE.

Najważniejsze zadania

 • Realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych:
  • Stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
  • Ustalanie uprawnień do świadczeń oraz wypłacanie świadczeń,
  • Pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek,
  • Prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i płatników składek,
  • Orzekanie przez lekarzy orzeczników oraz komisje lekarskie dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu ubezpieczenia społecznego,
 • Realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • Wystawianie osobom uprawnionym legitymacji emeryta-rencisty,
 • Dysponowanie środkami finansowymi Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Funduszu Alimentacyjnego,
 • Opracowanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy,
 • Kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych ZUS,
 • Wydawanie biuletynu informacyjnego,
 • Popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.