Marszałek Sejmu

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Marszałek Sejmu – w Arstoczce poseł, będący najwyższym przedstawicielem Sejmu, stoi na straży praw i godności Parlamentu Arstoczki i kieruje jego pracami.

Wybór

Wybierany jest spośród posłów na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Po złożeniu przez posłów ślubowania marszałek senior przeprowadza wybór marszałka Sejmu. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, wówczas przeprowadza się kolejną turę głosowania, skreślając z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów. Po wyborze marszałka dokonuje się wyboru jego zastępców – wicemarszałków.

W przypadku śmierci albo rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu jego obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu sprawuje najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu aż do chwili wyboru nowego marszałka.

Obowiązki

 • reprezentuje Sejm,
 • zwołuje posiedzenia Sejmu,
 • przewodniczy obradom Sejmu, a także wszystkim wspólnym posiedzeniom Sejmu i Senatu,
 • czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów,
 • kieruje pracami Prezydium Sejmu i przewodniczy jego obradom,
 • nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym, wnioskom organów państwa i petycjom skierowanym do Sejmu po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu,
 • załatwia sprawy z zakresu stosunków Sejmu z parlamentami innych krajów,
 • sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Sejmu oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe, w tym o użyciu w razie konieczności Straży Marszałkowskiej,
 • nadaje, w drodze zarządzenia, statut Kancelarii Sejmu,
 • ustala projekt budżetu Kancelarii Sejmu,
 • wyznacza termin wyborów prezydenckich,
 • zastępuje Prezydenta IVRA do czasu objęcia urzędu przez Prezydenta w przypadku:
  • nieobjęcia urzędu przez nowo wybranego Prezydenta spowodowanego odmową złożenia przysięgi lub stwierdzeniem nieważności wyboru,
  • czasowej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu,
  • postawienia Prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu,
  • wygaśnięcia mandatu prezydenckiego przed upływem kadencji – spowodowanego:
   • śmiercią Prezydenta,
   • zrzeczeniem się przez Prezydenta urzędu,
   • złożeniem Prezydenta z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu,
   • uznaniem przez 2/3 ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia.

Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta Arstoczki, wykonuje jego obowiązki (w razie braku możliwości podjęcia przez niego obowiązków przechodzą one na ręce Marszałka Senatu),

 • wraz z Marszałkiem Senatu wyraża opinię dotyczącą skrócenia kadencji parlamentu przez Prezydenta,
 • posiada prawo wnioskowania do Zgromadzenia Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności aktu normatywnego oraz o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego,
 • opiniuje ustawę, którą Prezydent IVRA ma zamiar podpisać, z pominięciem przepisów uznanych przez Zgromadzenie Konstytucyjne za sprzeczne z Konstytucją,
 • przy nadawaniu biegu inicjatywom ustawodawczym ma prawo dokonania ich wstępnej kontroli pod względem zgodności z prawem,
 • decyduje o obniżeniu diety bądź uposażenia posła,
 • ma wyłączne prawo wnioskowania o odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (w przypadku jego rezygnacji, w pozostałych przypadkach prawo to służy też grupie przynajmniej 35 posłów),
 • wysuwa kandydaturę na Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
 • w porozumieniu z odpowiednimi organami władzy powołuje:
  • szefa Kancelarii Sejmu i jego zastępców,
  • wiceprezesów i członków kolegium Najwyższej Izby Kontroli,
  • Głównego Inspektora Pracy i jego zastępcę,
  • Radę Ochrony Pracy,
 • ogłasza teksty jednolite ustaw.