Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Kontroli

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Kontroli (NRBiK) – najwyższy organ kontroli IV Republiki Arstoczki, podlegający Sejmowi, działający na zasadach kolegialności. Od 2019 roku pod kontrolą Jerzego Chałubickiego.

Działalnością Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Kontroli kieruje Prezes NRBiK. Kadencja Prezesa NRBiK trwa 4 lata i może być powtórzona jednokrotnie. Prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje Sejm za zgodą Senatu.

Zgodnie z Konstytucją Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Kontroli kontroluje działalność organów administracji rządowej, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. Rada może również kontrolować z punktu widzenia legalności i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.

Zgodnie z art. 204 Konstytucji Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Kontroli przedkłada Sejmowi m.in. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, a także coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie jest publikowane w formie druku sejmowego.