Senat Arstoczki

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Senat IV Republiki Arstoczki – organ władzy ustawodawczej, druga izba Parlamentu Arstoczki. Składa się z 9 senatorów wybieranych na początku kadencji Sejmu na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent IVRA zarządza wybory uzupełniające.

Bierne prawo wyborcze w kandydowaniu do Senatu uzyskuje się w wieku 30 lat.

Uprawnienia Senatu

Do kompetencji Senatu należy:

 • zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm
 • prawo inicjatywy ustawodawczej
 • wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego
 • wyrażanie zgody na powołanie przez Sejm Prezesa Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania:
 • prawo do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego
 • powoływanie 2 senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa
 • wraz z Sejmem uchwala ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej (2/3 głosów)
 • wraz z Sejmem uchwala zmiany w Konstytucji IV Republiki Arstoczki
 • możliwość występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach dotyczących zgodności prawa z ustawą.
 • wybór ławników Sądu Najwyższego.