Federalna Agencja Bezpieczeństwa Arstoczki

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Federalna Agencja Bezpieczeństwa Arstoczki (FABA) – służba specjalna powołana do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa Federacji Arstoczki. FABA została utworzona na mocy traktatu o Federacji Arstoczki . Jako służba specjalna podlega kontroli i nadzorowi sprawowanemu przez organy trójpodziału władzy (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) oraz instytucje autonomiczne, takie jak Narodowa Rada Bezpieczeństwa i Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Społeczeństwo obywatelskie.

Zadania

Podstawowym zadaniem FABA jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy państwa.

Zadania funkcjonariuszy FABA zostały uregulowane w art. 5 ust. 1 i 2 Federatywy o Służbach Specjalnych. W ust. 1 wymieniono następujące obszary działania:

 • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i jego porządek konstytucyjny, a w szczególności w suwerenność i międzynarodową pozycję, niepodległość i nienaruszalność jego terytorium, a także obronność państwa,
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw (oraz ściganie ich sprawców):
  • szpiegostwa (kontrwywiad), terroryzmu (włączając także cyberterroryzm), naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa,
  • godzących w podstawy ekonomiczne państwa (np. oszustwa podatkowe),
  • korupcji osób pełniących funkcje publiczne,
  • w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady i środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym,
 • realizowanie, w granicach swojej właściwości, zadań służby ochrony państwa i wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych,
 • pozyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego,
 • podejmowanie innych działań określonych w odrębnych federatywach i umowach międzynarodowych.

Ust. 2 określa że działalność poza granicami Federacji Arstoczki może być prowadzona w związku z działalnością na terytorium państwa wyłącznie w zakresie realizacji zadań dotyczące rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw wymienionych w ust. 1.

Parlament Federacji Arstoczki, poprzez przyjęte w federatywie rozwiązania, w sposób szczególny podkreślił zadania informacyjne FABA, uznawane za podstawową funkcję służb specjalnych, przypisując bezpośrednio Szefowi FABA, poprzez art. 18 federatywy, realizację przez niego obowiązków informacyjnych wobec najważniejszych osób w Państwie, do których federatywa zaliczyła prezydentów państw członkowskich oraz przewodniczącego parlamentu.