Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki

Z wiki.arst.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki - istniejąca w latach 2020 - 2022 służba specjalna, której ustawowym zadaniem była ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Arstoczki, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy państwa.

Historia

Likwidacja UBSNK

Podczas zmian politycznych w Arstoczce z 2020 postanowiono także zreorganizować cywilne i wojskowe służby specjalne, czyli działającą od 2019 roku służbę wywiadu wojskowego pod nazwą Urząd Bezpieczeństwa Socjalistycznego Narodu Kolechii.

Pierwszą wielką reorganizację wojskowych służb specjalnych podjęto 27 kwietnia 2020, częściowo wzorując się na przykładzie reorganizacji służb specjalnych po wybuchu Afery GNA S.A., włączając część dotychczasowej UBSNK do nowych struktur agenturalnych III Republiki Arstoczki. Nazwę zmieniono na Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki.

Powołanie Inspektoratu UBWA

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki funkcjonowała do 22 lipca 2020, kiedy to powołano Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki już niewchodzące w skład Sztabu Generalnego Wojska Arstoczki.

Od momentu powstania do lipca 2020 WSI działały na podstawie znowelizowanej Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Republiki Arstoczki z 21 listopada 1987, której art. 15 stanowił:

Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonuje zadania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w obronność Państwa oraz naruszeniom tajemnicy państwowej w zakresie obronności, jak również przygotowują dla organów państwowych informacje i analizy istotne dla obronności Państwa:

Konkretne uregulowania prawne zostały zawarte dopiero w uchwalonej 9 lipca 2020 Ustawie o Urzędzie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki. Według tej ustawy obowiązującej od 23 lipca 2020 roku do momentu likwidacji do zadań UBWA należało:

 1. prowadzenie wywiadu o charakterze operacyjno-taktycznym, który wzmacnia rozpoznanie wojskowe m.in. dostarczając informacji dotyczących planowania obronnego, organizacji, uzbrojenia i techniki wojskowej obcych armii;
 2. realizowanie zadań kontrwywiadowczych służących obronie państwa w sferze obronności oraz gwarantujących bezpieczeństwo w wymianie informacji niejawnych w międzynarodowych kontaktach wojskowych.

Usytuowanie strukturalne

Od utworzenia UBWA podlegało bezpośrednio Ministrowi ON i były usytuowane w strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej jako Inspektorat Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki.

Zadania wywiadu i kontrwywiadu wojskowego Socjalistycznej Republiki Arstoczki skupiały się głównie na działaniach przeciwko krajom wrogim Socjalistycznej Republiki Kolechii. Po zmianach ustrojowych zadania służb wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, a zwłaszcza kierunek ich wykonywania, uległy modyfikacji.

Uprawnienia i zadania

Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki posiadał uprawnienia do prowadzenia niejawnych czynności operacyjno-rozpoznawczych (metody i środki pracy operacyjnej) i analityczno-informacyjnych. Nie wyposażono ich jednak w prawo wykonywania czynności procesowych (uprawnienia śledcze):

 1. rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w obronność, niepodległość, niepodzielność terytorium i nienaruszalności granic Republiki Arstoczki oraz bezpieczeństwo Sił Zbrojnych Arstoczki;
 2. dostarczanie Siłom Zbrojnym Arstoczki informacji niezbędnych do planowania obronnego, rozpoznania wojskowego i ochrony ich bezpieczeństwa;
 3. zapobieganie i wykrywanie przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, przestępstw przeciwko Arstoczce (szpiegostwo) oraz obronności;
 4. przygotowywanie ocen dla najwyższych władz państwowych;
 5. ochrona informacji niejawnych dotyczących obronności i wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony tych informacji, Służby Ochrony Państwa.

UBWA także zabezpieczało działanie polskich kontyngentów wojskowych.

Powrót do działania po powstaniu IV Republiki Arstoczki

Po powstaniu IV Republiki Arstoczki agencja została zrestrukturyzowana praktycznie natychmiastowo, co doprowadziło do licznych nadużyć. W wyniku przejęcia władzy przez koalicję Zjednoczona Lewica na stanowisko dyrektora generalnego powołany został Anton Volatov.

Dopiero po ujawnieniu tzw. Afery Wywrotowej na stanowisko został powołany Stanisław Filipowski, który przeprowadził całkowitą restrukturyzację wysokiego i średniego szczebla Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki.

Likwidacja

Oficjalnie Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Arstoczki podlegał likwidacji ze względu na powołania Traktatu o Federacji Arstoczki, wedle którego od roku 2023 miałoby dojść do scalenia służb specjalnych państw członkowskich. Już w 2022 roku powstała Federalna Agencja Bezpieczeństwa Arstoczki, która otrzymała kompetencje UBWA na terenie wszystkich państw członkowskich. Agenci UBWA byli stopniowo stawiani przed komisją restrukturyzacyjną i umieszczani w nowej agencji.

Działalność w IV Republice Arstoczki

 • Aresztowali i torturowali Piotra Lechonia,
 • Ukradli ponad 2 tys. funtów dla Stanisława Filipowskiego,
 • Ograniczali demokrację w Arstoczce,
 • Siali postrach wśród prawowitych mieszkańców kraju.